Op deze pagina's vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Ive & Olive, opgesteld conform de Wet ‘koop op afstand’. Het is belangrijk dat u voordat u een bestelling plaatst goed de algemene voorwaarden doorneemt. Als u een bestelling plaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en gaat u een wettelijk bindende overeenkomst aan om één of meerdere artikelen te kopen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het online bestellen bij Ive & Olive.

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Mascha de Rijke

handelend onder de naam: Ive & Olive

Adres: Baardmosstraat 60

Postcode en plaats: 1441 LV Purmerend

Tel: 06 218 038 00

Bellen of WhatsApp tijdens werkdagen: maandag/dinsdag/donderdag van 09:00 uur – 17:00 uur

E-mailadres: info@iveandolive.nl

KvK-nummer: 71571574

Btw-identificatienummer: NL002077147B75

IBAN: NL30INGB0008538196

 

Artikel 2 - Producten

Ive & Olive verkoopt baby- en kinderartikelen, interieurartikelen en accessoires.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ive & Olive en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ive & Olive en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld en moet bij elke overeenkomst akkoord bevonden worden door de consument door middel van een aan te vinken vakje, waarmee de consument aangeeft de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn. De tekst is ook terug te vinden op de website www.iveandolive.nl. Indien gewenst, kan er op verzoek een exemplaar van de algemene voorwaarden worden toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod op de webshop van Ive & Olive

4.1 Alle producten uit de webshop van Ive & Olive zijn voorzien van productinformatie omtrent gebruikte materialen, kleuren, afmetingen en voorzien van -ten minste één- waarheidsgetrouwe afbeelding. Voor handgemaakte artikelen zijn afmetingen indicatief, omdat elk product een origineel, uniek product is.

4.2 Ive & Olive kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van de afgebeelde producten ten gevolge van beeldschermkwaliteit en/of kleurverschillen in stof of materiaal.

4.3 Duidelijke vergissingen of duidelijke fouten in het aanbod of prijzen binden Ive & Olive niet.

4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Ive & Olive bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In deze bevestiging staat in ieder geval een overzicht van de bestelde producten en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

   

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ive & Olive zal de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

6.3 Zo snel mogelijk, maar binnen 5 dagen na goedkeuring van Ive & Olive, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

6.4 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking.

6.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Retourzendingen onder rembours, of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd door Ive & Olive.

6.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

6.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 7 - Uitsluiting Herroepingsrecht

7.1 Producten die Ive & Olive in opdracht volgens specificatie van de consument maakt, en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn worden uitgesloten van herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden.

7.2 Producten die afkomstig zijn uit de sale.

 

Artikel 8  - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

8.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.2 De consument is  alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 9 - Retourneren beschadigde artikelen

9.1 Ive & Olive neemt een zo groot mogelijke zorgzaamheid in acht bij het verzenden van producten. Mocht de bestelling onverhoopt toch beschadigd zijn tijdens het vervoer, dan dient de consument onverwijld bij de ontvangst, een foto te maken van het beschadigde product in de doos en deze via een mail naar info@iveandolive.nl te sturen, bij voorkeur onder vermelding van een telefoonnummer waarop u bent te bereiken.

9.2 Nadat uw klacht op grond van ontvangen foto door Ive & Olive gegrond is verklaard, wordt er contact met u opgenomen via telefoon of e-mail om met u te overleggen over schadeloosstelling. De schadeloosstelling kan bestaan uit retourneren van het door u betaalde aankoopbedrag plus betaalde verzendkosten of Ive & Olive kan u een vervangend product aanbieden. Omdat handgemaakte producten uniek zijn kan Ive & Olive u niet altijd exact hetzelfde product retourneren.

9.3 Het beschadigde product dient u zorgvuldig in te pakken en zo mogelijk in originele verpakking te retourneren.

9.4 Indien u er voor hebt gekozen uw aankoopbedrag terug te krijgen zal Ive & Olive na retourontvangst van het beschadigde artikel het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten met bekwame spoed maar in ieder geval binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.

 

Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

10.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn eigendom van Ive & Olive (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Gebruik van de consument mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 12 - Prijzen

12.1 Alle prijzen die worden vermeld door Ive & Olive zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

12.2 De verzendkosten worden apart vermeldt en bedragen thans € 2,73 / € 4,00 / € 6,05 (brievenbuspost / brievenbuspakket / pakket) incl. BTW. Bij een bestelling van €65,- of hoger, zijn de verzendkosten gratis binnen Nederland.

12.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

Artikel 13 - Nakoming overeenkomst en productaansprakelijkheid

13.1 Ive & Olive staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2 Ive & Olive is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als de schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 14 - Betaling

14.1 Geplaatste bestellingen moeten worden vooruitbetaald met IDEAL, Paypal, Bancontact of door een bankoverschrijving.

 

Artikel 15 - Levering en uitvoering

15.1 Ive & Olive zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

15.2 Een bestelling bij Ive & Olive wordt geleverd na ontvangst van de betaling .

15.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

15.4 Ive & Olive zal geaccepteerde en betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding van het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten.

15.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 16 - Privacy statement

16.1 Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Ive & Olive gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden door Ive & Olive voor een mailing.

 

Artikel 17 - Geschillen

17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

© 2018 - 2023 Ive & Olive | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel